Menu Zamknij

Deklaracja dostępności

Deklaracja dostępności cyfrowej dla strony przedszkola


Wstęp deklaracji

Samorządowe Przedszkole w Stróżówce zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Samorządowego Przedszkola w Stróżówce:

https://przedszkole.szkolastrozowka.netstrefa.pl

Dane teleadresowe jednostki:

Samorządowe Przedszkole w Stróżówce
Stróżówka 159
38-300 Gorlice
telefon: 18 353 72 74
e-mail: spws359@interia.pl

Data publikacji strony internetowej: 2014-01-15

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2021-03-03 Strona przedszkola jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Zamieszczone na stronie przedszkola informacje publiczne, w postaci artykułów lub załączników, nie są dostępne cyfrowo w całości.


Ułatwienia na stronie przedszkola

Strona posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery)
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami
  • focus wokół elementów nawigacyjnych

Data sporządzenia deklaracji

Deklarację sporządzono dnia: 2020-03-31

Deklarację sporządzona na podstawie samooceny przeprowadzonej przez Dyrektora Przedszkola.

Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Osoba do kontaktu w sprawie dostępności: Wioletta Podsadowska
e-mail: spws359@interia.pl
Telefon: 18 353 72 74

Procedura wnioskowo-skargowa

Uprzejmie informujemy, że zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

Dostępność architektoniczna

Budynek Przedszkola znajduje się w Stróżówce nr 159; budynek nie jest dostosowany dla osób niepełnosprawnych.

Skip to content